وظیفه همه رسانه‌هاست که به موضوع «مرضیه هاشمی» توجه کنند

Home / وظیفه همه رسانه‌هاست که به موضوع «مرضیه هاشمی» توجه کنند

وظیفه همه رسانه‌هاست که به موضوع «مرضیه هاشمی» توجه کنند
نظریه‌پرداز آمریکایی با اشاره به بازداشت مرضیه‌هاشمی گفت: آمریکا در خصوص این موضوع فوراً از جامعه خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی عذرخواهی کند.

وظیفه همه رسانه‌هاست که به موضوع «مرضیه هاشمی» توجه کنند

نظریه‌پرداز آمریکایی با اشاره به بازداشت مرضیه‌هاشمی گفت: آمریکا در خصوص این موضوع فوراً از جامعه خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی عذرخواهی کند.
وظیفه همه رسانه‌هاست که به موضوع «مرضیه هاشمی» توجه کنند