وظیفه اصلی دانشگاه خدمت در راستای توسعه فناوری و اقتصادی کشور است

Home / وظیفه اصلی دانشگاه خدمت در راستای توسعه فناوری و اقتصادی کشور است

وظیفه اصلی دانشگاه خدمت در راستای توسعه فناوری و اقتصادی کشور است
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان وظیفه اصلی دانشگاه را خدمت در راستای توسعه فناوری و اقتصادی معرفی کرد.

وظیفه اصلی دانشگاه خدمت در راستای توسعه فناوری و اقتصادی کشور است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان وظیفه اصلی دانشگاه را خدمت در راستای توسعه فناوری و اقتصادی معرفی کرد.
وظیفه اصلی دانشگاه خدمت در راستای توسعه فناوری و اقتصادی کشور است