وضعیت سیاسی مناسبی با همسایگان داریم

Home / وضعیت سیاسی مناسبی با همسایگان داریم

وضعیت سیاسی مناسبی با همسایگان داریم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وضعیت مناسبات سیاسی کشورمان با همسایگان را مطلوب توصیف کرد.

وضعیت سیاسی مناسبی با همسایگان داریم

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وضعیت مناسبات سیاسی کشورمان با همسایگان را مطلوب توصیف کرد.
وضعیت سیاسی مناسبی با همسایگان داریم