وضعیت جسمانی استاد فاطمی‌نیا رضایت‌بخش اعلام شد

Home / وضعیت جسمانی استاد فاطمی‌نیا رضایت‌بخش اعلام شد

وضعیت جسمانی استاد فاطمی‌نیا رضایت‌بخش اعلام شد
در روزهای اخیر برای استاد فاطمی‌نیا کسالتی پیش آمد که در پی آن در بیمارستانی بستر شد و هم‌اکنون وضعیت جسمانی وی رضایت‌بخش است.

وضعیت جسمانی استاد فاطمی‌نیا رضایت‌بخش اعلام شد

در روزهای اخیر برای استاد فاطمی‌نیا کسالتی پیش آمد که در پی آن در بیمارستانی بستر شد و هم‌اکنون وضعیت جسمانی وی رضایت‌بخش است.
وضعیت جسمانی استاد فاطمی‌نیا رضایت‌بخش اعلام شد