وزیر امور خارجه پاکستان به ایران سفر می‌کند

Home / وزیر امور خارجه پاکستان به ایران سفر می‌کند

وزیر امور خارجه پاکستان به ایران سفر می‌کند
وزیر امور خارجه پاکستان برای دیدار و رایزنی با مقام‌های سیاسی کشورمان به ایران سفر می‌کند.

وزیر امور خارجه پاکستان به ایران سفر می‌کند

وزیر امور خارجه پاکستان برای دیدار و رایزنی با مقام‌های سیاسی کشورمان به ایران سفر می‌کند.
وزیر امور خارجه پاکستان به ایران سفر می‌کند