وزرای خارجه و اطلاع رسانی برکنار شدند

Home / وزرای خارجه و اطلاع رسانی برکنار شدند

وزرای خارجه و اطلاع رسانی برکنار شدند
پادشاه عربستان سعودی فرمان فوری تغییرات در کابینه این کشور را صادر کرد که به موجب آن وزیران خارجه و اطلاع رسانی برکنار شدند.

وزرای خارجه و اطلاع رسانی برکنار شدند

پادشاه عربستان سعودی فرمان فوری تغییرات در کابینه این کشور را صادر کرد که به موجب آن وزیران خارجه و اطلاع رسانی برکنار شدند.
وزرای خارجه و اطلاع رسانی برکنار شدند