وزارت علوم مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزشی بی‌کیفیت است

Home / وزارت علوم مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزشی بی‌کیفیت است

وزارت علوم مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزشی بی‌کیفیت است
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دولت در بودجه امسال، وزارت علوم را مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزش عالی بی‌کیفیت کرده است.

وزارت علوم مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزشی بی‌کیفیت است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دولت در بودجه امسال، وزارت علوم را مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزش عالی بی‌کیفیت کرده است.
وزارت علوم مکلف به ادغام یا انحلال مراکز آموزشی بی‌کیفیت است