وزارت خارجه انگلیس سفیر ایران را احضار کرد

Home / وزارت خارجه انگلیس سفیر ایران را احضار کرد

وزارت خارجه انگلیس سفیر ایران را احضار کرد
سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.

وزارت خارجه انگلیس سفیر ایران را احضار کرد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.
وزارت خارجه انگلیس سفیر ایران را احضار کرد