وزارت ارشاد مکلف به توسعه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است

Home / وزارت ارشاد مکلف به توسعه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است

وزارت ارشاد مکلف به توسعه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال از ایجاد مجتمع‌های فرهنگی ديجيتال در سراسر كشور حمایت کند.

وزارت ارشاد مکلف به توسعه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال از ایجاد مجتمع‌های فرهنگی ديجيتال در سراسر كشور حمایت کند.
وزارت ارشاد مکلف به توسعه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است