ورود یک رشته جدید به زیرمجموعه فدراسیون ورزش همگانی

Home / ورود یک رشته جدید به زیرمجموعه فدراسیون ورزش همگانی

ورود یک رشته جدید به زیرمجموعه فدراسیون ورزش همگانی
رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: یک رشته جدید با عنوان نوردیک به زیرمجموعه فدراسیون ورزش همگانی اضافه شده است.

ورود یک رشته جدید به زیرمجموعه فدراسیون ورزش همگانی

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: یک رشته جدید با عنوان نوردیک به زیرمجموعه فدراسیون ورزش همگانی اضافه شده است.
ورود یک رشته جدید به زیرمجموعه فدراسیون ورزش همگانی