وحدت حوزه و دانشگاه دستاورد مهم انقلاب اسلامی است

Home / وحدت حوزه و دانشگاه دستاورد مهم انقلاب اسلامی است

وحدت حوزه و دانشگاه دستاورد مهم انقلاب اسلامی است
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های زنجان، ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وحدت حوزه و دانشگاه دستاورد مهم انقلاب اسلامی است

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های زنجان، ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی عنوان کرد.
وحدت حوزه و دانشگاه دستاورد مهم انقلاب اسلامی است