وجود بیش از ۱۲هزار بیمار خاص و پیوند اعضاء در همدان

Home / وجود بیش از ۱۲هزار بیمار خاص و پیوند اعضاء در همدان

وجود بیش از ۱۲هزار بیمار خاص و پیوند اعضاء در همدان
رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای همدان گفت: بیش از ۱۲ هزار بیمار خاص و پیوند اعضاء در استان همدان وجود دارد.

وجود بیش از ۱۲هزار بیمار خاص و پیوند اعضاء در همدان

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای همدان گفت: بیش از ۱۲ هزار بیمار خاص و پیوند اعضاء در استان همدان وجود دارد.
وجود بیش از ۱۲هزار بیمار خاص و پیوند اعضاء در همدان