واکنش بسیج رسانه به دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی در آمریکا

Home / واکنش بسیج رسانه به دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی در آمریکا

واکنش بسیج رسانه به دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی در آمریکا
بسیج رسانه در بیانیه‌ای تأکید کرد: غل و زنجیر زدن به دست پای خبرنگار زن و برداشتن روسری وی با ضرب و شتم تنها نشان‌دهنده رفتار قرون وسطایی سردمداران آمریکاست.

واکنش بسیج رسانه به دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی در آمریکا

بسیج رسانه در بیانیه‌ای تأکید کرد: غل و زنجیر زدن به دست پای خبرنگار زن و برداشتن روسری وی با ضرب و شتم تنها نشان‌دهنده رفتار قرون وسطایی سردمداران آمریکاست.
واکنش بسیج رسانه به دستگیری خبرنگار پرس‌تی‌وی در آمریکا