واکاوی مسائل زنان‌وخانواده با مشارکت نخبگان علمی و مسئولان اجرایی

Home / واکاوی مسائل زنان‌وخانواده با مشارکت نخبگان علمی و مسئولان اجرایی

واکاوی مسائل زنان‌وخانواده با مشارکت نخبگان علمی و مسئولان اجرایی
مسئول اندیشکده زنان و خانواده دانشگاه‌های استان البرز گفت: دغدغه اصلی اندیشکده شناسایی و واکاوی مشکلات زنان و خانواده با مشارکت نخبگان علمی و ارائه راهکار است.

واکاوی مسائل زنان‌وخانواده با مشارکت نخبگان علمی و مسئولان اجرایی

مسئول اندیشکده زنان و خانواده دانشگاه‌های استان البرز گفت: دغدغه اصلی اندیشکده شناسایی و واکاوی مشکلات زنان و خانواده با مشارکت نخبگان علمی و ارائه راهکار است.
واکاوی مسائل زنان‌وخانواده با مشارکت نخبگان علمی و مسئولان اجرایی