واحد فناور دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرو در صنایع لاستیک

Home / واحد فناور دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرو در صنایع لاستیک

واحد فناور دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرو در صنایع لاستیک
واحد فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال موفق به تولید ادوات لاستیکی در مرکز رشد این دانشگاه شد.

واحد فناور دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرو در صنایع لاستیک

واحد فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال موفق به تولید ادوات لاستیکی در مرکز رشد این دانشگاه شد.
واحد فناور دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرو در صنایع لاستیک