هم‌افزایی میان‌واحدی با طرح ناحیه‌بندی افزایش می‌یابد

Home / هم‌افزایی میان‌واحدی با طرح ناحیه‌بندی افزایش می‌یابد

هم‌افزایی میان‌واحدی با طرح ناحیه‌بندی افزایش می‌یابد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گفت: طرح ناحیه‌بندی با هدف هم‌افزایی میان مراکز و واحدهای دانشگاهی در راستای تقویت ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنها انجام شده است.

هم‌افزایی میان‌واحدی با طرح ناحیه‌بندی افزایش می‌یابد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گفت: طرح ناحیه‌بندی با هدف هم‌افزایی میان مراکز و واحدهای دانشگاهی در راستای تقویت ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنها انجام شده است.
هم‌افزایی میان‌واحدی با طرح ناحیه‌بندی افزایش می‌یابد