همکاری دانشگاه کردستان با ترکیه

Home / همکاری دانشگاه کردستان با ترکیه

همکاری دانشگاه کردستان با ترکیه
معاون رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کردستان از همکاری علمی با دانشگاه‌های ترکیه خبر داد.

همکاری دانشگاه کردستان با ترکیه

معاون رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کردستان از همکاری علمی با دانشگاه‌های ترکیه خبر داد.
همکاری دانشگاه کردستان با ترکیه