هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار حضور داشته و دارند

Home / هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار حضور داشته و دارند

هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار حضور داشته و دارند
رئیس‌جمهور همزمان با شب سال نو میلادی در دیدار با خانواده شهید آلفرد گبری گفت: هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان در صحنه ایثار و فداکاری حضور داشته و دارند.

هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار حضور داشته و دارند

رئیس‌جمهور همزمان با شب سال نو میلادی در دیدار با خانواده شهید آلفرد گبری گفت: هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان در صحنه ایثار و فداکاری حضور داشته و دارند.
هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار حضور داشته و دارند