همت و غيرت هواداران تيم ملى فوتبال شايسته تقدير است

Home / همت و غيرت هواداران تيم ملى فوتبال شايسته تقدير است

همت و غيرت هواداران تيم ملى فوتبال شايسته تقدير است
سرپرست دبيركلى فدراسيون فوتبال گفت: خوشبختانه با وجود تمامى موانع و مشكلات شاهد حضور پرشور هواداران تيم ملى در ديدار با ژاپن خواهيم بود.

همت و غيرت هواداران تيم ملى فوتبال شايسته تقدير است

سرپرست دبيركلى فدراسيون فوتبال گفت: خوشبختانه با وجود تمامى موانع و مشكلات شاهد حضور پرشور هواداران تيم ملى در ديدار با ژاپن خواهيم بود.
همت و غيرت هواداران تيم ملى فوتبال شايسته تقدير است