همایش وحدت حوزه و دانشگاه

Home / همایش وحدت حوزه و دانشگاه

همایش وحدت حوزه و دانشگاه
صبح امروز همایش وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله امامی کاشانی و آیت الله اعرافی در مدرسه عالی مطهری برگزار شد.

همایش وحدت حوزه و دانشگاه

صبح امروز همایش وحدت حوزه و دانشگاه با حضور آیت الله امامی کاشانی و آیت الله اعرافی در مدرسه عالی مطهری برگزار شد.
همایش وحدت حوزه و دانشگاه