هفتاد و دومین شماره هفته‌نامه دانشجویان منتشر شد

Home / هفتاد و دومین شماره هفته‌نامه دانشجویان منتشر شد

هفتاد و دومین شماره هفته‌نامه دانشجویان منتشر شد
روایتی تازه از اتفاقات دی‌ماه سال گذشته دانشگاه تهران و ماجرای تسخیر سر در این دانشگاه توسط دانشجویان معترض در نشریه دانشجویان تشریح شده است.

هفتاد و دومین شماره هفته‌نامه دانشجویان منتشر شد

روایتی تازه از اتفاقات دی‌ماه سال گذشته دانشگاه تهران و ماجرای تسخیر سر در این دانشگاه توسط دانشجویان معترض در نشریه دانشجویان تشریح شده است.
هفتاد و دومین شماره هفته‌نامه دانشجویان منتشر شد