هدف اصلاح‌طلبان برای پیاده شدن از قطار دولت روحانی چیست؟

Home / هدف اصلاح‌طلبان برای پیاده شدن از قطار دولت روحانی چیست؟

هدف اصلاح‌طلبان برای پیاده شدن از قطار دولت روحانی چیست؟
اصلاح‌طلبان در چند وقت گذشته انتقادهای زیادی به روحانی و تیم وی داشته‌اند و این شائبه مطرح می‌شود، که قصد آنها عبور یا انتقاد از دولت است.

هدف اصلاح‌طلبان برای پیاده شدن از قطار دولت روحانی چیست؟

اصلاح‌طلبان در چند وقت گذشته انتقادهای زیادی به روحانی و تیم وی داشته‌اند و این شائبه مطرح می‌شود، که قصد آنها عبور یا انتقاد از دولت است.
هدف اصلاح‌طلبان برای پیاده شدن از قطار دولت روحانی چیست؟