هدفمندبودن پژوهش‌ها نیاز جامعه است

Home / هدفمندبودن پژوهش‌ها نیاز جامعه است

هدفمندبودن پژوهش‌ها نیاز جامعه است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر گفت: هدفمندبودن پژوهش‌های دانشگاهی یکی از نیازهای اساسی هر جامعه برای قرارگرفتن در مسیر پیشرفت است.

هدفمندبودن پژوهش‌ها نیاز جامعه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر گفت: هدفمندبودن پژوهش‌های دانشگاهی یکی از نیازهای اساسی هر جامعه برای قرارگرفتن در مسیر پیشرفت است.
هدفمندبودن پژوهش‌ها نیاز جامعه است