نیروهای آمریکایی از ارسال کمک‌ بشردوستانه به مردم جلوگیری کردند

Home / نیروهای آمریکایی از ارسال کمک‌ بشردوستانه به مردم جلوگیری کردند

نیروهای آمریکایی از ارسال کمک‌ بشردوستانه به مردم جلوگیری کردند
نظامیان آمریکایی و نیروهای دمکراتیک سوریه از ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهر هجین در شرق این کشور جلوگیری کردند.

نیروهای آمریکایی از ارسال کمک‌ بشردوستانه به مردم جلوگیری کردند

نظامیان آمریکایی و نیروهای دمکراتیک سوریه از ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهر هجین در شرق این کشور جلوگیری کردند.
نیروهای آمریکایی از ارسال کمک‌ بشردوستانه به مردم جلوگیری کردند