نیاز 300 میلیون دلاری برای اکتشاف گاز در دریای عمان

Home / نیاز 300 میلیون دلاری برای اکتشاف گاز در دریای عمان

نیاز 300 میلیون دلاری برای اکتشاف گاز در دریای عمان
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: برای اکتشاف ذخائر گازی در دریای عمان و عمق 800 متری نیاز به سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری داریم.

نیاز 300 میلیون دلاری برای اکتشاف گاز در دریای عمان

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: برای اکتشاف ذخائر گازی در دریای عمان و عمق 800 متری نیاز به سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری داریم.
نیاز 300 میلیون دلاری برای اکتشاف گاز در دریای عمان