نگرانی‌های کمیسیون امنیت مجلس در بودجه دفاعی/ رقم بودجه مناسب است

Home / نگرانی‌های کمیسیون امنیت مجلس در بودجه دفاعی/ رقم بودجه مناسب است

نگرانی‌های کمیسیون امنیت مجلس در بودجه دفاعی/ رقم بودجه مناسب است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های موجود در بودجه دفاعی را تشریح کرد.

نگرانی‌های کمیسیون امنیت مجلس در بودجه دفاعی/ رقم بودجه مناسب است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های موجود در بودجه دفاعی را تشریح کرد.
نگرانی‌های کمیسیون امنیت مجلس در بودجه دفاعی/ رقم بودجه مناسب است