نگاه جشنواره فارابی به نوآوری‌ها و تولیدات در عرصه کاربردی است

Home / نگاه جشنواره فارابی به نوآوری‌ها و تولیدات در عرصه کاربردی است

نگاه جشنواره فارابی به نوآوری‌ها و تولیدات در عرصه کاربردی است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نگاه جشنواره بین‌المللی فارابی را به نوآوری‌ها و تولیدات در عرصه کاربردی و نظری دانست.

نگاه جشنواره فارابی به نوآوری‌ها و تولیدات در عرصه کاربردی است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نگاه جشنواره بین‌المللی فارابی را به نوآوری‌ها و تولیدات در عرصه کاربردی و نظری دانست.
نگاه جشنواره فارابی به نوآوری‌ها و تولیدات در عرصه کاربردی است