نوسان قیمت هر لیتر شیر در محدوده 4 هزار تومان

Home / نوسان قیمت هر لیتر شیر در محدوده 4 هزار تومان

نوسان قیمت هر لیتر شیر در محدوده 4 هزار تومان
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: هر لیتر شیر کم‌چرب 4 هزار و 100 تومان، شیر نیم‌چرب 4 هزار و 200 تومان و شیر پرچرب 4 هزار و 450 تومان قیمت‌گذاری شده است.

نوسان قیمت هر لیتر شیر در محدوده 4 هزار تومان

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: هر لیتر شیر کم‌چرب 4 هزار و 100 تومان، شیر نیم‌چرب 4 هزار و 200 تومان و شیر پرچرب 4 هزار و 450 تومان قیمت‌گذاری شده است.
نوسان قیمت هر لیتر شیر در محدوده 4 هزار تومان