نورافکن رهبر خط دفاعی است/ خودباوری بازیکنان تیم امید

Home / نورافکن رهبر خط دفاعی است/ خودباوری بازیکنان تیم امید

نورافکن رهبر خط دفاعی است/ خودباوری بازیکنان تیم امید
سرمربی تیم ملی فوتبال امید گفت: بازیکنان تیم باید از لحاظ روحی و روانی به خودباوری برسند.

نورافکن رهبر خط دفاعی است/ خودباوری بازیکنان تیم امید

سرمربی تیم ملی فوتبال امید گفت: بازیکنان تیم باید از لحاظ روحی و روانی به خودباوری برسند.
نورافکن رهبر خط دفاعی است/ خودباوری بازیکنان تیم امید