نه به ساخت مساجد؛ شعار جدید راست‌گرایان افراطی در آلمان!

Home / نه به ساخت مساجد؛ شعار جدید راست‌گرایان افراطی در آلمان!

نه به ساخت مساجد؛ شعار جدید راست‌گرایان افراطی در آلمان!
راست‌گرایان افراطی در آلمان با شعار نه به ساخت مساجد به پیروزی در انتخابات شهرداری‌ها امیدوار هستند.

نه به ساخت مساجد؛ شعار جدید راست‌گرایان افراطی در آلمان!

راست‌گرایان افراطی در آلمان با شعار نه به ساخت مساجد به پیروزی در انتخابات شهرداری‌ها امیدوار هستند.
نه به ساخت مساجد؛ شعار جدید راست‌گرایان افراطی در آلمان!