نهمین همایش غزه نماد مقاومت

Home / نهمین همایش غزه نماد مقاومت

نهمین همایش غزه نماد مقاومت
نهمین همایش غزه نماد مقاومت ظهر امروز با حضور دکتر علی‌اکبر صالحی و دکتر زهرا مصطفوی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

نهمین همایش غزه نماد مقاومت

نهمین همایش غزه نماد مقاومت ظهر امروز با حضور دکتر علی‌اکبر صالحی و دکتر زهرا مصطفوی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
نهمین همایش غزه نماد مقاومت