نمره مردودی دولت روحانی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

Home / نمره مردودی دولت روحانی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

نمره مردودی دولت روحانی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین
ایرانیان در عراق عزت ملی خود را زیر سؤال می‌دیدند که میزبان، پول ایران را قبول نمی‌کند. دولت امسال نمره مردودی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین کسب کرد.

نمره مردودی دولت روحانی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

ایرانیان در عراق عزت ملی خود را زیر سؤال می‌دیدند که میزبان، پول ایران را قبول نمی‌کند. دولت امسال نمره مردودی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین کسب کرد.
نمره مردودی دولت روحانی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین