نمایندگان مستعفی اصفهان از دولت چه می‌خواهند

Home / نمایندگان مستعفی اصفهان از دولت چه می‌خواهند

نمایندگان مستعفی اصفهان از دولت چه می‌خواهند
تعدادی از نمایندگان استان اصفهان اخیراً در اعتراض به حذف ردیف بودجه برای تأمین آب شرب این استان از این سمت استعفا دادند.

نمایندگان مستعفی اصفهان از دولت چه می‌خواهند

تعدادی از نمایندگان استان اصفهان اخیراً در اعتراض به حذف ردیف بودجه برای تأمین آب شرب این استان از این سمت استعفا دادند.
نمایندگان مستعفی اصفهان از دولت چه می‌خواهند