نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان وارد قطر شد

Home / نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان وارد قطر شد

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان وارد قطر شد
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان پس از رایزنی در پاکستان برای گفتگوی احتمالی با طالبان و همچنین مذاکره با مقامات قطری وارد دوحه شد.

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان وارد قطر شد

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان پس از رایزنی در پاکستان برای گفتگوی احتمالی با طالبان و همچنین مذاکره با مقامات قطری وارد دوحه شد.
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان وارد قطر شد