نماینده ایران از رسیدن به فینال بازماند

Home / نماینده ایران از رسیدن به فینال بازماند

نماینده ایران از رسیدن به فینال بازماند
نماینده کشورمان در مسابقه دوچرخه‌سواری تعقیبی انفرادی با یک ثانیه اختلاف نسبت به نفر چهارم، از رسیدن به فینال رقابت‌ها بازماند.

نماینده ایران از رسیدن به فینال بازماند

نماینده کشورمان در مسابقه دوچرخه‌سواری تعقیبی انفرادی با یک ثانیه اختلاف نسبت به نفر چهارم، از رسیدن به فینال رقابت‌ها بازماند.
نماینده ایران از رسیدن به فینال بازماند