نمایش کودک «کلبه شادی» به تماشاخانه سیمرغ آمد

Home / نمایش کودک «کلبه شادی» به تماشاخانه سیمرغ آمد

نمایش کودک «کلبه شادی» به تماشاخانه سیمرغ آمد
نمایش کودک «کلبه شادی» تئاتری برای کودک که قرار است به مدت یک ماه در تماشاخانه سیمرغ به روی صحنه برود.

نمایش کودک «کلبه شادی» به تماشاخانه سیمرغ آمد

نمایش کودک «کلبه شادی» تئاتری برای کودک که قرار است به مدت یک ماه در تماشاخانه سیمرغ به روی صحنه برود.
نمایش کودک «کلبه شادی» به تماشاخانه سیمرغ آمد