نمایش فیلمی از شاهنامه فردوسی در جشنواره فیلم فجر

Home / نمایش فیلمی از شاهنامه فردوسی در جشنواره فیلم فجر

نمایش فیلمی از شاهنامه فردوسی در جشنواره فیلم فجر
نشست پرسش و پاسخ فيلم انیمیشن آخرین داستان در پردیس ملت برگزار شد.

نمایش فیلمی از شاهنامه فردوسی در جشنواره فیلم فجر

نشست پرسش و پاسخ فيلم انیمیشن آخرین داستان در پردیس ملت برگزار شد.
نمایش فیلمی از شاهنامه فردوسی در جشنواره فیلم فجر