نمایش دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان سما رشت

Home / نمایش دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان سما رشت

نمایش دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان سما رشت
نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دبیران و دانش‌آموزان سما واحد رشت گشایش یافت.

نمایش دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان سما رشت

نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دبیران و دانش‌آموزان سما واحد رشت گشایش یافت.
نمایش دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان سما رشت