نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به روی صحنه می‌رود

Home / نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به روی صحنه می‌رود

نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به روی صحنه می‌رود
نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به کارگردانی امیر حامد به روی صحنه می‌رود.

نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به روی صحنه می‌رود

نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به کارگردانی امیر حامد به روی صحنه می‌رود.
نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به روی صحنه می‌رود