نمایشگاه حمل‌ونقل، فرصتی طلایی برای استارت‌آپ حمل‌ونقل

Home / نمایشگاه حمل‌ونقل، فرصتی طلایی برای استارت‌آپ حمل‌ونقل

نمایشگاه حمل‌ونقل، فرصتی طلایی برای استارت‌آپ حمل‌ونقل
یکی از بزرگترین امتیازات سومین استارت‌آپ ویکند واحد شهرری را می‌توان استقرار در فضای یک هزار و 200 متر مربعی در قلب نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته دانست.

نمایشگاه حمل‌ونقل، فرصتی طلایی برای استارت‌آپ حمل‌ونقل

یکی از بزرگترین امتیازات سومین استارت‌آپ ویکند واحد شهرری را می‌توان استقرار در فضای یک هزار و 200 متر مربعی در قلب نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته دانست.
نمایشگاه حمل‌ونقل، فرصتی طلایی برای استارت‌آپ حمل‌ونقل