نمایشگاه بین المللی #کار ایران جابکس

Home / نمایشگاه بین المللی #کار ایران جابکس

نمایشگاه بین المللی #کار ایران جابکس
👈ذینفعان فعال در حوزه #اشتغال ( #جذب #آموزش #خدمات #منابع_انسانی #نرم_افزار)

نمایشگاه بین المللی #کار ایران جابکس

👈ذینفعان فعال در حوزه #اشتغال ( #جذب #آموزش #خدمات #منابع_انسانی #نرم_افزار)
نمایشگاه بین المللی #کار ایران جابکس