نمایشنامه‌خوانی «مَش ‌رحیم» با بچه‌های جمعیت امام علی(ع)

Home / نمایشنامه‌خوانی «مَش ‌رحیم» با بچه‌های جمعیت امام علی(ع)

نمایشنامه‌خوانی «مَش ‌رحیم» با بچه‌های جمعیت امام علی(ع)
نمایشنامه‌خوانی «مَش ‌رحیم» به کارگردانی محمد وحید تا 14 بهمن‌ماه اجرا می‌شود.

نمایشنامه‌خوانی «مَش ‌رحیم» با بچه‌های جمعیت امام علی(ع)

نمایشنامه‌خوانی «مَش ‌رحیم» به کارگردانی محمد وحید تا 14 بهمن‌ماه اجرا می‌شود.
نمایشنامه‌خوانی «مَش ‌رحیم» با بچه‌های جمعیت امام علی(ع)