نقش رسانه در حیات آکادمیک و دانشگاه انکارناپذیر است

Home / نقش رسانه در حیات آکادمیک و دانشگاه انکارناپذیر است

نقش رسانه در حیات آکادمیک و دانشگاه انکارناپذیر است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تحقق مأموریت‌های دانشگاهی بدون وجود رسانه امکان‌پذیر نیست.

نقش رسانه در حیات آکادمیک و دانشگاه انکارناپذیر است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تحقق مأموریت‌های دانشگاهی بدون وجود رسانه امکان‌پذیر نیست.
نقش رسانه در حیات آکادمیک و دانشگاه انکارناپذیر است