نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رفع بحران کمبود نیروی متخصص کشور

Home / نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رفع بحران کمبود نیروی متخصص کشور

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رفع بحران کمبود نیروی متخصص کشور
رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از نظر کیفیت آموزشی بحران کمبود نیروی متخصص در جامعه را برطرف کرده است.

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رفع بحران کمبود نیروی متخصص کشور

رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از نظر کیفیت آموزشی بحران کمبود نیروی متخصص در جامعه را برطرف کرده است.
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رفع بحران کمبود نیروی متخصص کشور