نقش تأثیرگذار دانشگاهیان در معرفی انقلاب اسلامی

Home / نقش تأثیرگذار دانشگاهیان در معرفی انقلاب اسلامی

نقش تأثیرگذار دانشگاهیان در معرفی انقلاب اسلامی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: دانشگاهیان تأثیرگذارترین قشر جامعه در معرفی انقلاب اسلامی به نسل جدید محسوب می‌شوند.

نقش تأثیرگذار دانشگاهیان در معرفی انقلاب اسلامی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: دانشگاهیان تأثیرگذارترین قشر جامعه در معرفی انقلاب اسلامی به نسل جدید محسوب می‌شوند.
نقش تأثیرگذار دانشگاهیان در معرفی انقلاب اسلامی