نقشه سرخ‌پوشان برای پاسخ به کُری‌خوانی السدی‌ها

Home / نقشه سرخ‌پوشان برای پاسخ به کُری‌خوانی السدی‌ها

نقشه سرخ‌پوشان برای پاسخ به کُری‌خوانی السدی‌ها
پرسپولیسی‌ها ترجیح می‌دهند پاسخ کُری‌خوانی السدی‌ها را در زمین مسابقه بدهند، مسابقه‌ای که نماینده قطر به شدت از آن هراس دارد.

نقشه سرخ‌پوشان برای پاسخ به کُری‌خوانی السدی‌ها

پرسپولیسی‌ها ترجیح می‌دهند پاسخ کُری‌خوانی السدی‌ها را در زمین مسابقه بدهند، مسابقه‌ای که نماینده قطر به شدت از آن هراس دارد.
نقشه سرخ‌پوشان برای پاسخ به کُری‌خوانی السدی‌ها