نقشه‌راه همکاری‌های علمی ایران و عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد

Home / نقشه‌راه همکاری‌های علمی ایران و عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد

نقشه‌راه همکاری‌های علمی ایران و عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد
وزیر آموزش عالی عراق، در راستای گسترش و تقویت همکاری‌های دو جانبه علمی و بین‌المللی به ایران سفر و با وزیر علوم کشورمان گفتگو خواهد کرد.

نقشه‌راه همکاری‌های علمی ایران و عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد

وزیر آموزش عالی عراق، در راستای گسترش و تقویت همکاری‌های دو جانبه علمی و بین‌المللی به ایران سفر و با وزیر علوم کشورمان گفتگو خواهد کرد.
نقشه‌راه همکاری‌های علمی ایران و عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد