نفت به مرز 80 دلار رسید

Home / نفت به مرز 80 دلار رسید

نفت به مرز 80 دلار رسید
با افزایش 49 سنتی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به مرز 80 دلار رسید.

نفت به مرز 80 دلار رسید

با افزایش 49 سنتی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به مرز 80 دلار رسید.
نفت به مرز 80 دلار رسید