نظری ندارم!

Home / نظری ندارم!

نظری ندارم!
بدون وزیر ماندن وزارتخانه‌های اقتصاد و رفاه در کنار استعفای امروز وزرای راه و صمت، در حالی است که تحلیلگران اقتصادی طرفدار دولت در این‌باره هیچ نظری ندارند.

نظری ندارم!

بدون وزیر ماندن وزارتخانه‌های اقتصاد و رفاه در کنار استعفای امروز وزرای راه و صمت، در حالی است که تحلیلگران اقتصادی طرفدار دولت در این‌باره هیچ نظری ندارند.
نظری ندارم!