نظارت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مسیر بین‌المللی‌سازی

Home / نظارت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مسیر بین‌المللی‌سازی

نظارت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مسیر بین‌المللی‌سازی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم از نظارت بر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مسیر بین‌المللی‌سازی خبر داد.

نظارت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مسیر بین‌المللی‌سازی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم از نظارت بر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مسیر بین‌المللی‌سازی خبر داد.
نظارت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در مسیر بین‌المللی‌سازی